Top

Política de privacitat – informació ampliada

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la Pàgina Web www.tamib.es juntament amb la Política de Cookies i l’Avís Legal.

La FUNDACIÓ TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB), es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment. Per tant, vos recomanam que la reviseu cada vegada que accediu a la Pàgina Web.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Les dades que es recullin o que ens faciliteu voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja sigui per la navegació que s’hi fa, així com totes aquelles que ens pugueu facilitar en els formularis de contacte, via correu electrònic o per telèfon, seran emmagatzemades i tractades pel Responsable del Tractament, les dades del qual s’indiquen a continuació:

 

FUNDACIÓ TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB), CIF: G07831951

Adreça: Avinguda Comte de Sallent 11, 2a Planta, 07003 Palma de Mallorca

Tel.: 971763545

Contacte DPD: info@tamib.es

Si, per qualsevol motiu, voleu posar-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les vostres dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), podeu fer-ho a través de qualsevol dels mitjans de contacte indicats més amunt.

 

Quines dades recopilam a través de la Pàgina Web?

 En aquesta Pàgina Web no es recopilen dades dels usuaris.

 

Si sou d’algun dels col·lectius següents, consultau la informació desplegable:

Contactes del correu electrònic

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Contestar a les vostres consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar a la vostra sol·licitud o tramitar la vostra petició.
 • Informació per mitjans electrònics, que tractin sobre la vostra sol·licitud.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

L’acceptació i consentiment de l’interessat.

Sol·licitants

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Contestar a les vostres consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar a la vostra sol·licitud o tramitar la vostra petició.
 • Informació per mitjans electrònics, que tractin sobre la vostra sol·licitud.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal és el vostre consentiment i l’execució d’un contracte.

Mediadors

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Gestionar la relació establerta entre el TAMIB i el mediador.
 • Gestionar el servei prestat pel mediador.
 • Informació i comunicació, fins i tot per mitjans electrònics, de totes les gestions inherents a la mediació.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal és el vostre consentiment i l’execució d’un contracte.

 

Àrbitres

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Gestionar la relació establerta entre el TAMIB i l’àrbitre.
 • Gestionar el servei prestat per l’àrbitre.
 • Informació i comunicació, fins i tot per mitjans electrònics, de totes les gestions inherents a l’arbitratge.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal és el vostre consentiment i l’execució d’un contracte.

Proveïdors

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Informació per mitjans electrònics, que tractin sobre la vostra sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi una autorització expressa.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 • Facturació.
 • Realitzar les transaccions que corresponguin.
 • Facturació i declaració dels imposts oportuns.
 • Gestions de control i cobrament.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal és l’acceptació d’una relació contractual, o en el seu defecte el vostre consentiment en contactar amb nosaltres o en oferir-nos els vostres productes per alguna via.

RH

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Gestió de la relació laboral i de l’expedient del treballador.
 • Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per complir amb els nostres compromisos contractuals, obligacions en matèria de normativa laboral, Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, fiscal i comptable.
 • Gestió de pagament de nòmines mitjançant una entitat financera.
 • Control horari a través del sistema de control d’accés mitjançant empremta/targeta (si es dona el cas).
 • Gestió de les assegurances col·lectives / pla de pensions de l’entitat.
 • Realitzar actuacions formatives tant de formació bonificada com de no bonificada.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte laboral. El compliment de les obligacions legals pertinents. El consentiment de l’interessat.

 

I les dades de menors?

No estau autoritzats a facilitar dades de persones menors de catorze anys a través d’aquest Lloc Web. FUNDACIÓ TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB) s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Animam els pares o tutors legals a prendre les mesures oportunes perquè els seus fills menors de catorze anys no consultin aquest Lloc Web sense el permís oportú.

 

Farem comunicacions per mitjans electrònics?

 • Només es farà per gestionar la vostra sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens heu facilitat.
 • Si realitzam comunicacions hauran estat amb la vostra autorització prèvia i expressa.

 

Quines mesures de seguretat aplicam?

Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les dades personals que manejam i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició, segons l’estat de la tecnologia actual, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals.

 

S’elaboraran perfils?

El TAMIB no elabora perfils en funció de les dades aportades pels seus usuaris.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades se cediran a les parts necessàries en els processos de mediació. En qualsevol cas, no se cediran a tercers, tret de per obligació legal.

 

Transferències internacionals.

En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de FUNDACIÓ TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB), s’ha d’assegurar que aquestes transferències són possibles d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades o qualsevol un altre requisit que estableix la normativa aplicable. A aquests efectes, la companyia adoptarà els acords que siguin necessaris per a garantir un nivell de protecció de dades equivalent al que preveu la normativa europea.

En cas de treballar en un sistema de carpetes compartides en aplicacions tipus Dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive, Amazon, Apple, Hubspot, etc … es realitzarà una transferència internacional als Estats Units sota l’habilitació de l’article 49.c) del Reglament General de protecció de dades o qualsevol altre mecanisme que garanteixi un nivell de protecció de dades equivalent al que preveu la normativa europea.

 

Quins drets teniu?

 • A saber si estam tractant les vostres dades o no.
 • A accedir a les vostres dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les vostres dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les vostres dades si ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual varen ser recollides o si ens retirau el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en alguns supòsits, cas en què només les conservarem d’acord a la normativa vigent.
 • A portar les vostres dades, que vos seran facilitades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Si ho preferiu, les podem enviar al nou responsable que ens designeu. Això només és vàlid en alguns supòsits.
 • A presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creis que no vos hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hàgiu donat el vostre consentiment, en qualsevol moment.

 

Necessitau un formulari per exercitar els vostres Drets?     

 • Tenim formularis per a l’exercici dels seus drets, demanau-nos-el per email o si ho preferiu, podeu usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o per tercers.
 • Aquests formularis han d’anar firmats electrònicament o anar acompanyats de la fotocòpia del DNI.
 • Si vos representa algú, heu d’adjuntar còpia del vostre DNI, o que el firmi amb la seva firma electrònica.
 • Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça del Responsable que s’indica l’inici d’aquest text.

Teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que considereu que no s’han atès convenientment la sol·licitud dels vostres drets.

El termini màxim per resoldre l’incidència per part del TAMIB és d’un mes, a comptar des de l’efectiva recepció de la vostra sol·licitud per part nostra.

Teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals els heu atorgat.

 

Tractam cookies?

Si utilitzam un altre tipus de cookies que no siguin les necessàries podràs consultar la política de cookies a l’enllaç corrresponent des de l’inici de la Pàgina Web.

 

Durant quant de temps mantendrem les vostres dades personals?

 • Les dades personals seran mantengudes mentre seguiu vinculats amb nosaltres.
 • Una vegada vos en desvinculeu, les dades personals tractades per a cada finalitat es mantendran durant els terminis legalment prevists, inclòs el termini en què un jutge o un tribunal els pugui requerir atenent al termini de prescripció d’accions judicials.
 • Les dades tractades es mantendran sempre que no expirin els terminis legals citats anteriorment, si hi hagués l’obligació legal de mantenir-les, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat en sol·liciti la supressió o revoqui el consentiment atorgat.